Regulamin imprezy Tłokowisko 2024

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu.

Speaker 1

Regulamin:

1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz bezpieczeństwa. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w imprezie.

3. Uczestnik imprezy wraz z wejściem na teren imprezy zna treść oraz akceptuje zasady regulaminu danej imprezy.

4. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h (za wyłączeniem prób sportowych w miejscu do tego przeznaczonym) oraz zakaz „palenia gumy”. Nakazuje się zachowanie ostrożności, szczególnie w strefie parkingu. Osoba nieprzestrzegająca tych obowiązków otrzyma upomnienie lub nakaz opuszczenia terenu imprezy, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów wstępu, a pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela. Widzowie i kierowcy parkują samochody w miejscach wyznaczonych przez parkingowych bądź ochronę.

5. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

• odmówienia wstępu na imprezę osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających

• zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. deszcz lub załamanie pogody, awaria sprzętu pomiarowego itp.)

• zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy bez rekompensaty.

7. Zabrania się:

• parkowania pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania ich

• wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności

• dewastacji urządzeń i sprzętu stanowiącego własność organizatora lub wyposażenie miejsca imprezy, elementów reklam, dekoracji, trawiastej lub utwardzonej części skweru itp.

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

8. Zabrania się naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników imprezy, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania imprezy. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialności zostaną pociągnięci przez Organizatora uczestnicy, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziału w dewastacji. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie akceptując regulamin.

9. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

10. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji lub powołanych służb porządkowych. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub powołanych służb porządkowych.

11. Kierowcy i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym kierowcom lub widzom.

12. Uczestnictwo w konkursach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników ze świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursów uczestnika, co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.

14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady po żywności, opakowania itp. należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.

15. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń jest zabroniony. Za uszkodzenie sprzętu uczestnik lub widz ponosi odpowiedzialność materialną.

16. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.

17.Publikując zdjęcia i filmy z imprezy, której "Ratujmy Klasyki" jest organizatorem lub współorganizatorem, właściciel wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie ich przez "Ratujmy Klasyki" w dowolnym momencie.